บริการของเรา

รับทำบัญชี ยื่นภาษี เริ่มต้น 1,200 บาท

  • บันทึกบัญชีประจำเดือน
  • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) รวมถึงรายงายภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1,3,53)
  • ยื่นเงินสมทบประกันสังคม
  • ยื่นภาษีครึ่งปี (ภงด 51),
  • ยื่นภาษีสิ้นปี (ภงด 50)
  • จัดทำงบการเงิน ณ สิ้นรอบ และยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
  • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีสำหรับกิจการตลอดระยะเวลา